תקנון ותנאי השימוש בבודק כשרות

מושגים בתקנון:
א. כל התנאים המפורטים בתקנון זה יקראו להלן - "תנאי השימוש".
ב. אפליקציית "בודק כשרות" ו/או אתר + מערכת אינטרנט "בודק כשרות"  ו/או "משגיח כשרות" ו/או "משגיח בכיר" ו/או "מפקח כשרות" יקראו להלן - " האפליקציה".
ג. כל קבלה ו/או שימוש במידע, קבלת תכנים, קבלת שירותים, שימוש בשירותים המופיעים בו ו/או מסירת כל מידע שהוא באמצעות האפליקציה יקראו להלן - "שימוש באפליקציה".
ד. כל אדם אשר יבצע שימוש כזה או אחר באפליקציה יקרא להלן - "משתמש האפליקציה".
ה. מפקח הכשרות ו/או משגיח הכשרות יקרא להלן "משגיח כשרות" ו/או "משגיח בכיר" ו/או "מפקח כשרות" עליו יחולו כל התנאים הנוספים עליהם הצהיר והתחייב במעמד קבלת/הצעת עבודתו / מועמדותו מטעם המועצה הדתית איתה עובד, לרבות קבלת כל התנאים של האפליקציה והחובה עליו לדווח את נוכחותו אך ורק מבית העסק אשר אמון עליו, ידוע והוסבר למשגיח הכשרות ו/או מפקח הכשרות כי המערכת והאפליקציה רשאית לבצע מספר פעולות בדיקת מערכת על מנת לוודא כי אכן המפקח / משגיח נוכח בבית העסק במעמד הדיווח ולא מבצע דיווח כזב (False Report).
ו. עסק ו/או חברה ו/או מוצר אשר יבקש לקבל היתר כשרות / תעודת כשרות / אישור כשרות מאת תאגיד הכשרות עימו נרשם יקרא להלן - "מקבל ההכשר".
ז. תאגיד הכשרות האחראי אשר מנהל את הזנת נתוני הכשרות באפליקציה עבור מקבל ההכשר יקרא להלן - "תאגיד הכשרות".
ח. חברת בודק כשרות, החברה המפתחת ומספקת שירות בלעדית וכן החברה אשר מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני אשר יפורט בתקנון ותנאי השימוש תיקרא להלן - "החברה".

הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש בתקנון זה במלואם טרם שימושך באפליקציה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, הינך מתבקש שלא לבצע כל שימוש באפליקציה.


כל שימוש באפליקציה, הינו בכפיפות ומהווה הסכמה מלאה על כל התנאים:
1. משתמש האפליקציה מצהיר בזאת, כי מסכים באופן מלא ומרצונו החופשי לכל תנאי השימוש של האפליקציה.
2. החברה שומרת על זכותה לשנות את האפליקציה ו/או תנאי השימוש בכל עת, זאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
3. השימוש באפליקציה יחשב כהסכמה לכל שינוי בתנאי השימוש, כך שתנאי השימוש המחייבים יהיו על פי תנאי התקנון המפורטים באתר, אשר יחולו ע"פי מועד כניסה לשימוש באפליקציה.
4. תנאי השימוש בתקנון זה יחולו על כל שימוש וקבלת מידע אשר יעשו באפליקציה.
5. מימשק הניהול של תוכן המידע אשר יוזן ויוצג באפליקציה הינו תחת אחריותו וניהולו הבלעדי של תאגיד הכשרות.
6. כל מידע אשר יוצג באפליקציה הינו בגדר המלצה בלבד. על מנת לבצע אישור ואימות סופי של כל מידע אשר יופיע במהלך השימוש באפליקציה יש ליצור קשר עם מנהל תאגיד הכשרות באופן ישיר ועצמאי בלבד.
7. ידוע למשתמש האפליקציה כי המידע אשר יוצג באפליקציה ו/או בשימוש באפליקציה הינו נגזרת של העברת מידע באינטרנט. עוד ידוע למשתמש האפליקציה כי יתכנו מצבים בלתי צפויים בהם עלולה לקרוס רשת אינטרנט / חדירת וירוס / תקלות תוכנה / או כל מצב אחר בהם רשת האינטרנט לא תבצע את העברת המידע באופן תקין ומלא.
8. בכל מקרה בו תתגלה תקלה בהעברת מידע אשר אינה תקינה אשר תוצג באפליקציה הרשמית, בין אם באמצעות מקבל ההכשר ובין אם משתמש האפליקציה, יהא עליו לפנות בכתב בצירוף תצלום מסך לתאגיד הכשרות לצורך תיקון התקלה. במידה ותאגיד הכשרות יגלה כי אכן מדובר בתקלה של העברת המידע שמוצג באפליקציה הרשמית, תאגיד הכשרות יעשה מרבית מאמציו לעדכן ולתקן את התקלה תוך 3 עד 7 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.
9. מקבל ההכשר ו/או משתמש האפליקציה מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מוותרים באופן מלא וברור על כל דרישת תובענה של פיצוי / שיפוי / עוגמת נפש / אובדן רווחים או כל תובענה אשר תהא בנוגע לכל מידע אשר יוצג באפליקציה.
10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למקבל ההכשר, שדרוגים ותוספות בעמוד האפליקציה שלו על מנת שזה יוכל להשתמש באפליקציה כגימיק שיווקי בנוסף להיותו עסק אשר מכבד ועומד בכל תנאי הכשרות שהציב תאגיד הכשרות.
11. ידוע ומוצהר בזאת כי ישנם מספר אתרי חיפוש אוטומאטיים באינטרנט כדוגמת אתר "גוגל" אשר מבצעים חיפוש ואיסוף מידע מאתרים שונים אחת למספר שבועות. אתרים אלו מציגים את פרטי המידע הנאסף בכל מיני שיטות ומימשקים, זאת עפ"י שיקול דעתם היחידי והמוחלט. מקבל ההכשר ו/או משתמש האפליקציה לא יוכלו לבוא בכל דרישה ו/או טענה על כל מידע אשר יוצג באפליקציה שאיננה האפליקציה הרשמית של החברה ו/או של תאגיד הכשרות. במקרים של בקשה להסרה או לשינוי של מידע שלא על גבי האפליקציה הרשמית, מקבל ההכשר ו/או משתמש האפליקציה יוכלו לפנות אך ורק לאתרי החיפוש וכן אתרי החיפוש הינם כתובתם היחידה לפניות בנושאים כגון אלו. לחברה ו/או תאגיד הכשרות אין שליטה בניהול אתרי ו/או תוצאות החיפוש בהם ולפיכך אין ביכולתם למנוע / לשנות / להסיר מידע כזה או אחר מאתרים כגון אלו.

השימוש באפליקציה:
1. כדי לבצע בדיקת כשרות כלשהיא יש להפעיל את אפליקציית "בודק כשרות" באמצעות מכשיר סמארטפון ולסרוק את הבר קוד אשר יוצג. יש לוודא כי המצלמה וכן רשת האינטרנט במכשיר תהיה פעילה, זאת על מנת שהעברת המידע באינטרנט תתבצע כהלכה.
2. במידה ותהא בעיה כלשהיא אשר מונעת את הפעלת המצלמה / האפליקציה ע"י מכשיר סמארטפון מסוים או כתוצאה מחסימות מסוימות ברשת הסלולאר, ניתן להיכנס לכתובת אינטרנט הבאה: www.testcode-kosher.co.il ולהקליד את המספר אשר מופיע בסמוך לבר קוד, בכך לאמת את אותנטיות הכשרות. יש לשים לב לכלל הפרטים וההערות הנוספות אשר יופיעו על גבי מסך התצוגה.
3. כל מידע אשר יוצג באפליקציה הינו בגדר המלצה בלבד, על מנת לבצע אימות ואישור מידע באופן סופי ומוחלט בכל הנוגע למקבל ההכשר, על משתמש האפליקציה ליצור קשר באופן ישיר עם תאגיד הכשרות בלבד.

השימוש במענה הטלפוני מוקד הכשרות הדיגיטלית - בודק כשרות בטלפון דגשים מיוחדים:
א. תנאי השימוש במענה הטלפוני הינם מתווספים ומבלי לגרוע בכל האמור בתנאי השימוש באפליקציה ובכללו לתקנון.
ב. המענה הטלפוני מיועד אך ורק למשתמש האפליקציה אשר אין בידיו מכשיר סמארטפון ו/או מחשב לצורך קבלת המידע.
ג. המענה הטלפוני הינו שירות לציבור והינו ללא חיוב. שיחת הטלפון הינה שיחה רגילה בישראל וללא כל עלות מיוחדת.
ד. השימוש במענה הטלפוני מותנה בהסכמה מלאה על התקנון ותנאי השימוש. לחיצה על הסיפרה "1" לאחר שיחת הטלפון למוקד, מאשרת את ההסכמה לתקנון מבחינת משתמש האפליקציה. במידה ומשתמש האפליקציה טרם קרא את התקנון, יהא עליו לנתק את השיחה ולחזור אליה בשנית מאוחר יותר. ניתן לעיין בתקנון ובתנאי השימוש בכל עת למעט שבת/חג ואשר מופיעים בכתובת: http://www.testcode-kosher.co.il
ה. ידוע למשתמש כי המידע אשר יימסר לו הינו מידע בסיסי בלבד ולא המידע המורחב כפי שמופיע באפליקציה הסלולארית.
ו. כל מידע אשר יימסר למשתמש האפליקציה, מבוסס על פי המידע שהוזן במחשב ע"י תאגיד הכשרות בלבד. לחברה אין כל שליטה על מידע זה. כל תלונה ו/או בקשה לשינוי המידע אשר יופיע במענה הטלפוני צריך להיעשות על ידי פניה למנהל תאגיד הכשרות אשר הינו הכתובת היחידה והבלעדית אשר מבצעת את כל העדכונים והשינויים של המידע שמוזן בקשר למקבל ההכשר. במידה ויתגלה ע"י תאגיד הכשרות כי אכן מדובר בטעות, תאגיד הכשרות יעשה מרבית מאמציו לעדכן ולתקן את התקלה תוך 3 עד 7 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.
ז. ידוע למשתמש כי ייתכן והנציג אשר יענה לטלפון אינו בקיא לתחומי הכשרות ולעיתים הינו עובד של מענה טלפוניה חיצוני (outsourcing).
ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן / לשנות / לבטל את השימוש במענה הטלפוני של בודק כשרות בכל עת.

אבטחה:
החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האפליקציה וכן לתעבורת הנתונים בין הסמארטפון / מחשב בו הינך עושה שימוש לבין מערכת בודק כשרות / מערכת האפליקציה ולהיפך. אשר על כן, מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

קניין רוחני / סימני מסחר / פטנטים:
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האפליקציה וכל מידע, תכנים, שירותים ו/או פטנטים ו/או סימני מסחר הנמצאים באפליקציה שייכים לחברה והינם רכושה הבלעדי וחלה עליהם הגנה מכוח הדין. חל איסור מוחלט על הכנסת שינויים, שידור, העברה, הפצה, שיכפול, הצגה, פירסום, העתקה, מכירה של מידע / תכנים / שירותים / רעיון באפליקציה כולם או חלקם שלא באמצעות אישור מלא ובכתב של החברה. חל איסור על מקבל ההכשר ו/או משתמש האפליקציה לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

כשרות להשתמש באפליקציה:
השירותים הניתנים באפליקציה אינם מיועדים לקטינים או לאנשים אשר אינם אזרחים ישראלים.

מסירת מידע:
הנך מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האפליקציה נמסר מרצונך החופשי. בנוסף, הנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע למטרות עיבודים סטטיסטיים לרבות מידע אשר תקבל יתבסס על מיקום הפיזי של מכשיר הסמארטפון. אתה יכול לבטל הגדרות אלו באופן עצמאי על גבי מכשיר הסמארטפון אשר ברשותך.

הגבלת אחריות:
ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאפליקציה, בתכנים ובשירותים המפורטים בה נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה ו/או תאגיד הכשרות לא תהיינה אחראיות לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות כאמור. בנוסף, החברה ו/או תאגיד הכשרות לא תהיינה אחראיות למידע המקושר לאפליקציה באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה. החברה ו/או תאגיד הכשרות אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באפליקציה. השימוש באפליקציה אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. החברה ו/או תאגיד הכשרות לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באפליקציה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באפליקציה לבין המידע המצוי בחברה, יהיה המידע המצוי בחברה המידע אשר מחייב.

העלאת מידע לאפליקציה על ידי תאגיד הכשרות:
תאגיד הכשרות הוא אשר מזין את המידע באפליקציה. התאגיד מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש ו/או על פי דרישות הכשרות אשר יפורסמו על פי תקנות משרד הדתות ו/או על פי תקנות הרבנות הראשית לישראל.

הגבלת גישה:
החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאפליקציה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באפליקציה או אפשרות השימוש באפליקציה ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באפליקציה ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאפליקציה ו/או לצורך השימוש בו.

מידע כללי על המבקרים באפליקציה:
החברה אוספת מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך. המידע הכללי נאסף על מנת לשפר את האיכות וטיב השירות הניתן באפליקציה.

עדכונים ושינויים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מדיניות / תנאי שימוש / מחירים בכל הנוגע לאפליקציה.

בטיחות וסודיות:
החברה משתמשת בטכנולוגית הזנת מידע בסביבה מאובטחת. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מלאה ועדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האפליקציה. אשר על כן, עם שימושך באפליקציה הנך מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ומשימוש במידע אודותיך הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

כללי:
תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך המתייחס לשימוש באפליקציה תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל.