תקנון שימוש / פרטיות

א. כל התנאים המפורטים בתקנון זה יקראו להלן - "תנאי השימוש" / "פרטיות".
ב. אפליקציית "בודק כשרות" ו/או אתר + מערכת אינטרנט "בודק כשרות" יקראו להלן - אפליקציה "בודק כשרות".
ג. אפליקציית "משגיח כשרות" ו/או "משגיח בכיר" ו/או "מפקח כשרות" אשר מבוצעות באמצעות דיווח מתווית המקורית אשר מותקנת באתר של בית העסק יקראו להלן - אפליקציה "מדווח נוכחות".
ד. עסק ו/או חברה ו/או מוצר אשר יבקש לקבל היתר כשרות / תעודת כשרות / אישור כשרות מאת תאגיד הכשרות עימו נרשם יקרא להלן - "מקבל ההכשר".
ה. תאגיד הכשרות אשר מנהל את הזנת נתוני הכשרות באפליקציית מידע הכשרות וכן מנהל את הזנת נתוני משגיח הכשרות מטעמו, בודק תקינות / ניאותות דיווחי המשגיחים ו/או המפקחים, הבעלים ואחראי בלעדי על מידע שברשותו ופועל עפ"י דרישות והנחיות הרבנות הראשית ו/או המשרד לשירותי דת, יקראו להלן - "תאגיד הכשרות".

הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש בתקנון זה במלואם טרם שימוש באפליקציה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, הינך מתבקש שלא לבצע כל שימוש באפליקציה.

כל שימוש באפליקציה "בודק כשרות", הינו בכפיפות ומהווה הסכמה מלאה על כל התנאים:

1. משתמש אפליקציה "בודק כשרות" מצהיר בזאת, כי מסכים באופן מלא ומרצונו החופשי לכל תנאי השימוש של האפליקציה.
2. תוכן המידע אשר מוזן ומוצג באפליקציה הינו תחת אחריותו וניהולו הבלעדי של תאגיד הכשרות.
3. כל מידע אשר מוזן ומוצג באפליקציה הינו בגדר המלצה בלבד. על מנת לבצע אישור ואימות סופי של כל מידע אשר יופיע במהלך השימוש באפליקציה יש ליצור קשר עם תאגיד הכשרות באופן ישיר ועצמאי בלבד.
4. ידוע למשתמש אפליקציה "בודק כשרות" כי המידע אשר יוצג באפליקציה ו/או בשימוש באפליקציה הינו נגזרת של העברת מידע באינטרנט. עוד ידוע למשתמש כי יתכנו מצבים בלתי צפויים בהם עלולה לקרוס רשת אינטרנט / חדירת וירוס / תקלות תוכנה / כל מצב אחר בהם רשת האינטרנט לא תבצע את העברת המידע באופן תקין ומלא.
5. בכל מקרה בו תתגלה תקלה בהעברת מידע אשר אינה תקינה אשר תוצג באפליקציה הרשמית, בין אם באמצעות מקבל ההכשר ובין אם משתמש האפליקציה, יהא עליו לפנות בכתב לתאגיד הכשרות לצורך תיקון התקלה. במידה ותאגיד הכשרות יגלה כי אכן מדובר בתקלה של העברת המידע שמוצג באפליקציה הרשמית, תאגיד הכשרות יעשה מרבית מאמציו לעדכן ולתקן את התקלה תוך 3 עד 7 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.
6. מקבל ההכשר ו/או משתמשי האפליקציה מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מוותרים באופן מלא וברור על כל דרישת תובענה של פיצוי / שיפוי / עוגמת נפש / אובדן רווחים או כל תובענה אשר תהא בנוגע לאפליקציה.
7. כדי לבצע בדיקת כשרות של תעודת הכשר (כזו בעלת ברקוד "בודק כשרות") יש להפעיל את אפליקציית "בודק כשרות" באמצעות מכשיר סמארטפון ולסרוק את הברקוד שעל גבי תווית האבטחה. יש לוודא כי רשת האינטרנט במכשיר תהיה פעילה, זאת על מנת שהעברת המידע באינטרנט תוכל להתבצע כהלכה.
8. כל מידע אשר יוצג באפליקציה הינו בגדר המלצה בלבד. על מנת לבצע אישור ואימות סופי של כל מידע אשר יופיע במהלך השימוש באפליקציה יש ליצור קשר עם תאגיד הכשרות באופן ישיר ועצמאי בלבד.

כל שימוש באפליקציה "מדווח נוכחות" (משגיח כשרות / משגיח בכיר / מפקח כשרות) הינו בכפיפות ומהווה הסכמה מלאה על כל התנאים:

1. תאגיד הכשרות הוא אשר מתפעל את המערכת באופן מלא וכן אחראי להתקין ולהזין את פרטי משגיח / מפקח הכשרות במכשיר הסמארטפון / מכשיר סמארטפון "מושגח" וכן במערכת ניהול הנתונים אשר ברשותו.
2. ידוע, מוסבר ומובהר למדווח הנוכחות וכחלק ממסמכי ההתקשרות שלו עם תאגיד הכשרות ובמעמד התקנת האפליקציה כי על מנת לבצע דיווחיו, יש לבצע זאת באמצעות צילום תווית הברקוד המקורית בלבד אך ורק מתוך בית העסק אשר אמון עליו ובשעות פעילות העסק.
3. ידוע, מוסבר ומובהר למדווח הנוכחות מטעם תאגיד הכשרות ובמעמד התקנת האפליקציה כי ביכולת תאגיד הכשרות לפקח ולאמת את צילומי
המדווח (באמצעות צילום פנים במצלמה הקדמית של המדווח) והסריקות (באמצעות צילום במצלמה האחורית של המדווח) אשר ביצע מדווח הנוכחות במעמד הצילום של התווית ובמעמד הצהרתו על "כניסה לעסק" ו/או "יציאה מהעסק" ובכך למנוע מצבים של דיווח כזב (FALSE REPORT) לפיכך חל איסור למדווח הכשרות לצלם תווית אשר איננה התווית המקורית כפי שהותקנה בעסק על ידי תאגיד הכשרות או למסור לאדם אחר אשר יצלם במקומו של מדווח הכשרות שהוסמך לכך.
4. מובהר למדווח הנוכחות עי ידי תאגיד הכשרות כי צילום התווית על ידיו שאינה התווית המקורית שהותקנה בעסק ו/או נסיון צילום של תווית משוכפלת הינה בגדר דיווח כזב לכל דבר ועניין.
5. מערכת "מדווח נוכחות" הינה ברשות ובאחריות תאגיד הכשרות ומטרתה למנוע מצבי תקלה בהם מדווח הנוכחות לא מגיע לעסק במידת הנדרש ו/או למנוע מצבים בהם מדווח הנוכחות מגיע לזמן קצר מדי אשר מוגדר אל מול בית העסק.
6. תאגיד הכשרות ו/או "מדווח נוכחות" מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מוותרים באופן מלא וברור על כל דרישת תובענה של פיצוי / שיפוי / עוגמת נפש / אובדן רווחים או כל תובענה מהחברה אשר תהא בנוגע לניהול תאגיד הכשרות על דיווחי הנוכחות של מדווח הנוכחות.
7. תאגיד הכשרות הינו הבעלים והאחראי הבלעדי של מאגר המידע שלו וכפי שמתקבל מהשטח והוא אשר פועל עפ"י דרישות והנחיות הרבנות הראשית ו/או המשרד לשירותי דת.

אבטחה:
החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האפליקציה וכן לתעבורת הנתונים בין הסמארטפון / מחשב בו הינך עושה שימוש לבין מערכת בודק כשרות / מערכת האפליקציה ולהיפך. אשר על כן, מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

כשרות שימוש באפליקציה:
השירותים הניתנים באפליקציה אינם מיועדים לקטינים או לאנשים אשר אינם אזרחים ישראלים.

הגבלת אחריות:
ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאפליקציה, בתכנים ובשירותים המפורטים בה נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה ו/או תאגיד הכשרות לא תהיינה אחראיות לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות כאמור. בנוסף, החברה ו/או תאגיד הכשרות לא תהיינה אחראיות למידע המקושר לאפליקציה באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה. החברה ו/או תאגיד הכשרות אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באפליקציה. השימוש באפליקציה אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. החברה ו/או תאגיד הכשרות לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באפליקציה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באפליקציה לבין המידע המצוי בחברה, יהיה המידע המצוי בחברה המידע אשר מחייב.

ניהול המערכת ובעלות על הנתונים על ידי תאגיד הכשרות:
תאגיד הכשרות הוא אשר מזין ומנהל את כל המידע באפליקציה "בודק כשרות" והוא אשר מזין ומנהל את כלל המידע באפליקציה "מדווח נוכחות",
מנהל את הזנת נתוני משגיחי הכשרות מטעמו, מנהל את הזנת נתוני מפקחי הכשרות מטעמו, בודק ניאותות דיווחי המשגיחים ו/או המפקחים והוא הבעלים האחראי והבלעדי של מאגר המידע שלו. תאגיד הכשרות מסכים ומאשר שדיווחי הנוכחות שהוא מבקש מעובדיו הינם באחריותו בלבד, אין ולא תהיה לחברה אחריות כלשהיא בכל הנוגע לטענה הקשורה בפרטיות של מדווחי הנוכחות.

עדכונים ושינויים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מדיניות / תנאי שימוש / תקנון / מחירים בכל הנוגע לאפליקציה.

היעדר יחסים משפטיים:
תנאים אלו ו/או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים באמצעות השירות, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות ו/או מיזם משותף, יחסי עובד - מעביד, סוכנות ו/או זכיון בין הצדדים.

בטיחות וסודיות:
החברה משתמשת בטכנולוגית הזנת מידע בסביבה מאובטחת. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מלאה ועדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האפליקציה. אשר על כן, עם שימושך באפליקציה הנך מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ומשימוש במידע אודותיך הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

בקשות / פניות:
כל פניה ו/או בקשה בעניין האפליקציה ו/או שימוש באפליקציה יש לפנות באמצעות מחלקת הכשרות בלבד.